Contoh Surat Undangan Untuk Majelis Taklim, Kajian Islam dan Acara Keagamaan

Ingat: Beri Kop/Kepala Surat Dari Lembaga Yang Bersangkutan Pada Bagian Ini*
Contoh:
Nomor     :  006/B/Pan-Pel Begawi 4/UKM Birohmah/UL/IV/2012
Lampiran : 
Perihal    
Undangan
Yth.
Ibu PengurusMajelisTaklim…………………………………………..
Di
Tempat
Assalamu‘alaikumWr.Wb.
Puji dan syukurkehadirat Allah swt. atassegalanikmat yang
diberikan-Nyakepadakita.  Shalawat dan
salamselalutercurahkepada Nabi Muhammad SAW. 
Sehubungandengan akan diadakannyakegiatanTabligh Akbar bersama Dai Muda ANTV Nizam Zulfikar dalamrangkaianacaraBegawi 4dengantemaAl-Quran Sumber Inspirasioleh UKM BirohmahUnila yang insya Allah dilaksanakanpada :
Hari/ tanggal       : Sabtu/5 April 2012   
Waktu                 : 08.00 s.d.
selesai
Tempat                : GSG Universitas Lampung
Maka kami berharap agar Ibu-ibu
majlis taklimuntukdapathadirdalamacaratersebut.
Demikianlahsuratini
kami sampaikan.  Atas bantuan dan kerjasamaIbu,
kamiucapkanterimakasih.  SemogaAllahswt.
senantiasameridhoisemuaaktivitaskita, amin.
Wassalamu ‘alaikumWr.Wb.
   
                                                                            Bandarlampung, 18April 2012                                                                                                          PanitiaPelaksana
Begawi 4
                                                                            UKM Birohmah
KetuaPelaksana                                                SekretarisPelaksana
Yasin
Yahya
                                                     Muhammad
Prasetio Ersa
  
NPM 1014071014                                             NPM
1017011041
                                       Mengetahui,
                                                                     KetuaUKM
Birohmah
                                                            Universitas
Lampung
           
Muhammad Kholil
                                                            NPM
0814013178